Home Students

CHI TIẾT SINH VIÊN Ngô Trung Kiên

class: LỚP: CNTT_K12C

Mã sinh viên: DTC13ND4802010001

Họ đệm: Ngô Trung

Tên: Kiên

Ngày sinh: 01/09/1990

Tổng số Tín Chỉ: 139

Số Tín Chỉ Tính Điểm: 138

Số Tín Chỉ Tích Lũy: 127

ĐTBC HỆ 10: 5.54

ĐTBC HỆ 4: 1.64

Số HP không đạt: 3

Số TC không đạt: 11

STT Môn học Điểm số Điểm chữ
1 IMP221_Xử lý ảnh (2) Chưa học hoặc Không phải học
2 OOP231_Lập trình hướng đối tượng (3) Chưa học hoặc Không phải học
3 POM331_Lập trình trên thiết bị di động (3) Chưa học hoặc Không phải học
4 KLT333_Kỹ thuật lập trình nâng cao (3) Chưa học hoặc Không phải học
5 SMA421_An toàn thư điện tử (2) Chưa học hoặc Không phải học
6 APA331_Ứng dụng thuật toán (3) Chưa học hoặc Không phải học
7 DTM321_Khai phá dữ liệu (2) Chưa học hoặc Không phải học
8 PML121_Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 1 (2) Chưa học hoặc Không phải học
9 HDB121_Hóa DB (2) Chưa học hoặc Không phải học
10 GIS321_Hệ thống thông tin địa lý (GIS) (2) Chưa học hoặc Không phải học
11 MIS431_Hệ thống giám sát mạng (3) Chưa học hoặc Không phải học
12 PML132_Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 2 (3) Chưa học hoặc Không phải học
13 FOL121_Pháp luật đại cương (2) Chưa học hoặc Không phải học
14 GTC113_Giáo dục thể chất 3 (Bóng rổ) (1) Chưa học hoặc Không phải học
15 GTC112_Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) (1) Chưa học hoặc Không phải học
16 GTC111_Giáo dục thể chất 1 (Điền kinh) (1) Chưa học hoặc Không phải học
17 OPJ231_Lập trình hướng đối tượng với Java (3) Chưa học hoặc Không phải học
18 TDB131_Toán DB (3) Chưa học hoặc Không phải học
19 XTA322_XML và ứng dụng (2) Chưa học hoặc Không phải học
20 NSM331_Quản trị và an ninh mạng (3) Chưa học hoặc Không phải học
21 CTH333_Chuẩn tin học y tế và ứng dụng (3) Chưa học hoặc Không phải học
22 PHY132_Vật lý 2 (3) Chưa học hoặc Không phải học
23 EVP331_Biên tập và xử lý Video (3) Chưa học hoặc Không phải học
24 VDB121_Vật lý DB (2) Chưa học hoặc Không phải học
25 ENG136_Anh văn 3 (3) Chưa học hoặc Không phải học
26 MAT123_Toán cao cấp 3 (2) Chưa học hoặc Không phải học
27 ANE331_Phát triển ứng dụng trên môi trường mạng (3) 3.3 F
28 DEW231_Thiết kế phát triển website (3) 3.9 F
29 GRP451_Thực tập tốt nghiệp (5) 0.0 F
30 CSM431_Phần mềm hỗ trợ tính toán Matlab (3) 4.9 D
31 OTO231_Ngôn ngữ hình thức và Otomat (3) 4.2 D
32 MLP151_Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin (5) 5.0 D
33 ADS231_Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (3) 5.0 D
34 GIS131_Tin học đại cương (3) 5.0 D
35 OAD232_Phân tích thiết kế hướng đối tượng (3) 5.2 D
36 MAT141_Toán cao cấp 1 (4) 5.0 D
37 NES331_An ninh mạng (3) 5.2 D
38 STP231_Lập trình có cấu trúc (3) 5.0 D
39 VCP131_Đường lối cách mạng của Đảng CSVN (3) 5.0 D
40 CCS221_An toàn và bảo mật thông tin (2) 4.3 D
41 EIT321_Anh văn chuyên ngành 1 (2) 5.0 D
42 EIT322_Anh văn chuyên ngành 2 (2) 5.0 D
43 ENG131_Anh văn 1 (3) 5.0 D
44 ENG132_Anh văn 2 (3) 5.0 D
45 TND331_Công nghệ và thiết bị mạng (3) 5.0 D
46 DBD321_Cơ sở dữ liệu phân tán (2) 5.1 D
47 CPG321_Đồ họa máy tính (2) 4.9 D
48 INT221_Lý thuyết thông tin (2) 5.2 D
49 CHE131_Hoá đại cương (3) 4.4 D
50 DMW321_Khai phá dữ liệu web (2) 5.0 D
51 GTC114_Giáo dục thể chất 4 (Bóng đá) (1) 6.9 C
52 ENG123_Anh văn 3 (2) 6.0 C
53 ELE131_Kỹ thuật điện tử (3) 6.0 C
54 MAL231_Vi xử lý - Hợp ngữ (3) 6.0 C
55 PHY122_Vật lý 2 (2) 6.0 C
56 PHY131_Vật lý 1 (3) 6.0 C
57 SLE321_Tự chọn (2) 6.3 C
58 ARI221_Trí tuệ nhân tạo (2) 5.7 C
59 DEM231_Toán học rời rạc (3) 6.0 C
60 OSD331_Phát triển phần mềm mã nguồn mở (3) 5.9 C
61 MAT132_Toán cao cấp 2 (3) 5.9 C
62 BAP421_Thực tập cơ sở (2) 6.0 C
63 POS221_Nguyên lý các hệ điều hành (2) 6.0 C
64 DOT331_Công nghệ DOT Net (3) 5.6 C
65 DMS231_Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (3) 6.0 C
66 COT321_Kỹ thuật truyền tin (2) 5.9 C
67 SOE221_Công nghệ phần mềm (2) 6.4 C
68 ITP321_Quản lý dự án CNTT (2) 5.6 C
69 PRS221_Xác suất thống kê (2) 8.0 B
70 DAT221_Cơ sở dữ liệu 1 (2) 7.0 B
71 DSA231_Cấu trúc dữ liệu và thuật toán (3) 7.0 B
72 MMD331_Multimedia (3) 7.3 B
73 VNP121_Tiếng Việt thực hành (2) 7.3 B
74 SLE322_Tự chọn 2 (2) 7.4 B
75 SSK221_Kỹ năng mềm (2) 8.4 B
76 COA221_Kiến trúc máy tính (2) 7.0 B
77 HCM121_Tư tưởng Hồ Chí Minh (2) 8.0 B
78 CON131_Mạng máy tính (3) 9.0 A
79 SPP431_Thực tập chuyên ngành (3) 8.5 A