Home Students

CHI TIẾT SINH VIÊN Trần Thị Anh

class: LỚP: CNTT_K12D

Mã sinh viên: DTC135D4802010245

Họ đệm: Trần Thị

Tên: Anh

Ngày sinh: 20/08/1995

Tổng số Tín Chỉ: 155

Số Tín Chỉ Tính Điểm: 151

Số Tín Chỉ Tích Lũy: 151

ĐTBC HỆ 10: 7.51

ĐTBC HỆ 4: 2.91

Số HP không đạt: 0

Số TC không đạt: 0

STT Môn học Điểm số Điểm chữ
1 HDB121_Hóa DB (2) Chưa học hoặc Không phải học
2 CMS121_Kỹ năng giao tiếp (2) Chưa học hoặc Không phải học
3 VDB121_Vật lý DB (2) Chưa học hoặc Không phải học
4 KLT333_Kỹ thuật lập trình nâng cao (3) Chưa học hoặc Không phải học
5 TDB131_Toán DB (3) Chưa học hoặc Không phải học
6 CTH333_Chuẩn tin học y tế và ứng dụng (3) Chưa học hoặc Không phải học
7 MAL231_Vi xử lý - Hợp ngữ (3) 5.4 D
8 OTO231_Ngôn ngữ hình thức và Otomat (3) 4.7 D
9 POS221_Nguyên lý các hệ điều hành (2) 6.0 C
10 STP231_Lập trình có cấu trúc (3) 5.9 C
11 INT221_Lý thuyết thông tin (2) 6.3 C
12 CCS221_An toàn và bảo mật thông tin (2) 5.8 C
13 FOL121_Pháp luật đại cương (2) 6.6 C
14 OSD331_Phát triển phần mềm mã nguồn mở (3) 6.8 C
15 GIS321_Hệ thống thông tin địa lý (GIS) (2) 6.1 C
16 GIS131_Tin học đại cương (3) 6.0 C
17 DEM231_Toán học rời rạc (3) 6.3 C
18 PRS221_Xác suất thống kê (2) 5.9 C
19 ITP321_Quản lý dự án CNTT (2) 6.7 C
20 CON131_Mạng máy tính (3) 6.9 C
21 SOE221_Công nghệ phần mềm (2) 6.7 C
22 EIT322_Anh văn chuyên ngành 2 (2) 5.6 C
23 DAT221_Cơ sở dữ liệu 1 (2) 5.6 C
24 GTC114_Giáo dục thể chất 4 (Bóng đá) (1) 5.5 C
25 ENG123_Anh văn 3 (2) 6.1 C
26 ENG132_Anh văn 2 (3) 6.3 C
27 DBD321_Cơ sở dữ liệu phân tán (2) 6.5 C
28 DMS231_Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (3) 7.2 B
29 PML132_Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 2 (3) 7.7 B
30 CSM431_Phần mềm hỗ trợ tính toán Matlab (3) 7.2 B
31 ADS231_Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (3) 8.2 B
32 OAD232_Phân tích thiết kế hướng đối tượng (3) 7.0 B
33 CPG321_Đồ họa máy tính (2) 8.1 B
34 ARI221_Trí tuệ nhân tạo (2) 8.2 B
35 DSA231_Cấu trúc dữ liệu và thuật toán (3) 7.0 B
36 MAT123_Toán cao cấp 3 (2) 8.1 B
37 PML121_Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 1 (2) 8.1 B
38 APA331_Ứng dụng thuật toán (3) 7.2 B
39 VCP131_Đường lối cách mạng của Đảng CSVN (3) 7.7 B
40 MAT141_Toán cao cấp 1 (4) 7.7 B
41 MMD331_Multimedia (3) 8.1 B
42 EIT321_Anh văn chuyên ngành 1 (2) 7.0 B
43 PHY131_Vật lý 1 (3) 8.0 B
44 OOP231_Lập trình hướng đối tượng (3) 8.2 B
45 GTC112_Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) (1) 7.9 B
46 PHY122_Vật lý 2 (2) 7.9 B
47 GTC113_Giáo dục thể chất 3 (Bóng rổ) (1) 7.5 B
48 ELE131_Kỹ thuật điện tử (3) 7.9 B
49 ENG131_Anh văn 1 (3) 7.0 B
50 COA221_Kiến trúc máy tính (2) 8.3 B
51 DTM321_Khai phá dữ liệu (2) 8.4 B
52 MAT132_Toán cao cấp 2 (3) 8.2 B
53 HCM121_Tư tưởng Hồ Chí Minh (2) 8.7 A
54 MIS431_Hệ thống giám sát mạng (3) 9.2 A
55 DOT331_Công nghệ DOT Net (3) 9.0 A
56 VNP121_Tiếng Việt thực hành (2) 8.9 A
57 GRP451_Thực tập tốt nghiệp (5) 9.5 A
58 BAP421_Thực tập cơ sở (2) 8.5 A
59 SPP431_Thực tập chuyên ngành (3) 8.5 A
60 DEW231_Thiết kế phát triển website (3) 8.5 A
61 NSM331_Quản trị và an ninh mạng (3) 8.5 A
62 ANE331_Phát triển ứng dụng trên môi trường mạng (3) 8.7 A
63 GTC111_Giáo dục thể chất 1 (Điền kinh) (1) 8.9 A
64 POM331_Lập trình trên thiết bị di động (3) 8.7 A
65 COT321_Kỹ thuật truyền tin (2) 8.5 A
66 SSK221_Kỹ năng mềm (2) 9.3 A
67 CHE131_Hoá đại cương (3) 8.8 A
68 IMP221_Xử lý ảnh (2) 8.9 A