Home Students

CHI TIẾT SINH VIÊN Trịnh Xuân Bách

class: LỚP: CNTT_K12B

Mã sinh viên: DTC135D4802010112

Họ đệm: Trịnh Xuân

Tên: Bách

Ngày sinh: 11/11/1995

Tổng số Tín Chỉ: 153

Số Tín Chỉ Tính Điểm: 149

Số Tín Chỉ Tích Lũy: 146

ĐTBC HỆ 10: 6.58

ĐTBC HỆ 4: 2.3

Số HP không đạt: 0

Số TC không đạt: 0

STT Môn học Điểm số Điểm chữ
1 VNP121_Tiếng Việt thực hành (2) Chưa học hoặc Không phải học
2 APA331_Ứng dụng thuật toán (3) Chưa học hoặc Không phải học
3 HDB121_Hóa DB (2) Chưa học hoặc Không phải học
4 VDB121_Vật lý DB (2) Chưa học hoặc Không phải học
5 CTH333_Chuẩn tin học y tế và ứng dụng (3) Chưa học hoặc Không phải học
6 TDB131_Toán DB (3) Chưa học hoặc Không phải học
7 GIS131_Tin học đại cương (3) 5.3 D
8 DTM321_Khai phá dữ liệu (2) 5.4 D
9 GTC114_Giáo dục thể chất 4 (Bóng đá) (1) 5.2 D
10 VCP131_Đường lối cách mạng của Đảng CSVN (3) 5.4 D
11 EIT321_Anh văn chuyên ngành 1 (2) 4.7 D
12 DEM231_Toán học rời rạc (3) 5.4 D
13 EIT322_Anh văn chuyên ngành 2 (2) 4.3 D
14 MAT141_Toán cao cấp 1 (4) 6.8 C
15 PHY122_Vật lý 2 (2) 5.8 C
16 OTO231_Ngôn ngữ hình thức và Otomat (3) 5.5 C
17 PML121_Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 1 (2) 5.5 C
18 OSD331_Phát triển phần mềm mã nguồn mở (3) 6.0 C
19 MAL231_Vi xử lý - Hợp ngữ (3) 5.8 C
20 ANE331_Phát triển ứng dụng trên môi trường mạng (3) 6.3 C
21 CSM431_Phần mềm hỗ trợ tính toán Matlab (3) 6.8 C
22 MAT132_Toán cao cấp 2 (3) 6.7 C
23 OAD232_Phân tích thiết kế hướng đối tượng (3) 6.3 C
24 ITP321_Quản lý dự án CNTT (2) 6.0 C
25 PHY131_Vật lý 1 (3) 6.3 C
26 NSM331_Quản trị và an ninh mạng (3) 6.3 C
27 BAP421_Thực tập cơ sở (2) 6.0 C
28 OOP231_Lập trình hướng đối tượng (3) 5.8 C
29 CCS221_An toàn và bảo mật thông tin (2) 6.3 C
30 CON131_Mạng máy tính (3) 6.4 C
31 STP231_Lập trình có cấu trúc (3) 5.8 C
32 DSA231_Cấu trúc dữ liệu và thuật toán (3) 6.1 C
33 CPG321_Đồ họa máy tính (2) 6.6 C
34 MIS431_Hệ thống giám sát mạng (3) 6.6 C
35 DBD321_Cơ sở dữ liệu phân tán (2) 6.2 C
36 SOE221_Công nghệ phần mềm (2) 6.9 C
37 COA221_Kiến trúc máy tính (2) 6.5 C
38 GTC112_Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) (1) 6.6 C
39 ENG123_Anh văn 3 (2) 6.0 C
40 ELE131_Kỹ thuật điện tử (3) 6.3 C
41 KLT333_Kỹ thuật lập trình nâng cao (3) 6.1 C
42 ENG132_Anh văn 2 (3) 6.8 C
43 COT321_Kỹ thuật truyền tin (2) 6.3 C
44 ENG131_Anh văn 1 (3) 6.0 C
45 SPP431_Thực tập chuyên ngành (3) 8.2 B
46 ARI221_Trí tuệ nhân tạo (2) 7.8 B
47 DAT221_Cơ sở dữ liệu 1 (2) 7.2 B
48 HCM121_Tư tưởng Hồ Chí Minh (2) 7.5 B
49 DEW231_Thiết kế phát triển website (3) 7.0 B
50 POM331_Lập trình trên thiết bị di động (3) 7.0 B
51 GTC113_Giáo dục thể chất 3 (Bóng rổ) (1) 7.1 B
52 INT221_Lý thuyết thông tin (2) 7.0 B
53 MMD331_Multimedia (3) 7.8 B
54 POS221_Nguyên lý các hệ điều hành (2) 7.5 B
55 PML132_Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 2 (3) 8.4 B
56 FOL121_Pháp luật đại cương (2) 7.5 B
57 IMP221_Xử lý ảnh (2) 7.2 B
58 CHE131_Hoá đại cương (3) 7.9 B
59 GIS321_Hệ thống thông tin địa lý (GIS) (2) 7.0 B
60 ADS231_Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (3) 7.4 B
61 DMS231_Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (3) 7.0 B
62 MAT123_Toán cao cấp 3 (2) 9.4 A
63 SSK221_Kỹ năng mềm (2) 9.1 A
64 GTC111_Giáo dục thể chất 1 (Điền kinh) (1) 9.0 A
65 GRP451_Thực tập tốt nghiệp (5) 8.5 A
66 PRS221_Xác suất thống kê (2) 9.1 A
67 DOT331_Công nghệ DOT Net (3) 8.5 A