Home Students

CHI TIẾT SINH VIÊN Bế Văn Viết

class: LỚP: CNTT_K12A

Mã sinh viên: DTC135D4802010106

Họ đệm: Bế Văn

Tên: Viết

Ngày sinh: 24/03/1995

Tổng số Tín Chỉ: 130

Số Tín Chỉ Tính Điểm: 126

Số Tín Chỉ Tích Lũy: 101

ĐTBC HỆ 10: 5.45

ĐTBC HỆ 4: 1.52

Số HP không đạt: 8

Số TC không đạt: 22

STT Môn học Điểm số Điểm chữ
1 CDN421_Thiết bị truyền thông và mạng (2) Chưa học hoặc Không phải học
2 GRP451_Thực tập tốt nghiệp (5) Chưa học hoặc Không phải học
3 CHE121_Hoá đại cương (2) Chưa học hoặc Không phải học
4 DMW321_Khai phá dữ liệu web (2) Chưa học hoặc Không phải học
5 COA221_Kiến trúc máy tính (2) Chưa học hoặc Không phải học
6 PPS331_Quy trình phát triển phần mềm (3) Chưa học hoặc Không phải học
7 VBA421_Kỹ thuật lập trình VBA (2) Chưa học hoặc Không phải học
8 STP231_Lập trình có cấu trúc (3) Chưa học hoặc Không phải học
9 OPJ231_Lập trình hướng đối tượng với Java (3) Chưa học hoặc Không phải học
10 APA331_Ứng dụng thuật toán (3) Chưa học hoặc Không phải học
11 DMS231_Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (3) Chưa học hoặc Không phải học
12 MLP151_Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin (5) Chưa học hoặc Không phải học
13 LAN421_Thiết kế mạng LAN (2) Chưa học hoặc Không phải học
14 ADO231_Phân tích thiết kế hướng đối tượng (3) Chưa học hoặc Không phải học
15 ADS231_Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (3) Chưa học hoặc Không phải học
16 OAD232_Phân tích thiết kế hướng đối tượng (3) Chưa học hoặc Không phải học
17 NED331_Thiết kế mạng (3) Chưa học hoặc Không phải học
18 SYM421_Quản trị hệ thống (2) Chưa học hoặc Không phải học
19 HDB121_Hóa DB (2) Chưa học hoặc Không phải học
20 CMS121_Kỹ năng giao tiếp (2) Chưa học hoặc Không phải học
21 CTH333_Chuẩn tin học y tế và ứng dụng (3) Chưa học hoặc Không phải học
22 MCS321_Bảo trì hệ thống máy tính (2) Chưa học hoặc Không phải học
23 TDB131_Toán DB (3) Chưa học hoặc Không phải học
24 DEM231_Toán học rời rạc (3) Chưa học hoặc Không phải học
25 MAL231_Vi xử lý - Hợp ngữ (3) Chưa học hoặc Không phải học
26 VDB121_Vật lý DB (2) Chưa học hoặc Không phải học
27 ENG136_Anh văn 3 (3) Chưa học hoặc Không phải học
28 INT221_Lý thuyết thông tin (2) 3.5 F
29 OSD331_Phát triển phần mềm mã nguồn mở (3) 2.9 F
30 OOP231_Lập trình hướng đối tượng (3) 3.5 F
31 DAT221_Cơ sở dữ liệu 1 (2) 3.3 F
32 ELE131_Kỹ thuật điện tử (3) 2.9 F
33 MAT141_Toán cao cấp 1 (4) 2.1 F
34 CHE131_Hoá đại cương (3) 3.5 F
35 POS221_Nguyên lý các hệ điều hành (2) 0.0 F
36 ENG123_Anh văn 3 (2) 5.0 D
37 ENG132_Anh văn 2 (3) 4.4 D
38 CSM431_Phần mềm hỗ trợ tính toán Matlab (3) 5.2 D
39 ANE331_Phát triển ứng dụng trên môi trường mạng (3) 4.3 D
40 PRS221_Xác suất thống kê (2) 4.8 D
41 DEW231_Thiết kế phát triển website (3) 5.1 D
42 DSA231_Cấu trúc dữ liệu và thuật toán (3) 5.1 D
43 GTC114_Giáo dục thể chất 4 (Bóng đá) (1) 5.0 D
44 OTO231_Ngôn ngữ hình thức và Otomat (3) 4.6 D
45 EIT321_Anh văn chuyên ngành 1 (2) 5.1 D
46 POM331_Lập trình trên thiết bị di động (3) 4.4 D
47 SOE221_Công nghệ phần mềm (2) 5.0 D
48 COT321_Kỹ thuật truyền tin (2) 4.7 D
49 CPG321_Đồ họa máy tính (2) 5.1 D
50 CCS221_An toàn và bảo mật thông tin (2) 4.1 D
51 PHY122_Vật lý 2 (2) 6.7 C
52 BAP421_Thực tập cơ sở (2) 6.5 C
53 MAT123_Toán cao cấp 3 (2) 5.8 C
54 PHY131_Vật lý 1 (3) 5.6 C
55 VNP121_Tiếng Việt thực hành (2) 6.7 C
56 GIS131_Tin học đại cương (3) 5.5 C
57 ARI221_Trí tuệ nhân tạo (2) 6.3 C
58 MAT132_Toán cao cấp 2 (3) 6.5 C
59 CON131_Mạng máy tính (3) 6.9 C
60 NSM331_Quản trị và an ninh mạng (3) 6.6 C
61 GIS321_Hệ thống thông tin địa lý (GIS) (2) 5.8 C
62 EIT322_Anh văn chuyên ngành 2 (2) 6.0 C
63 DOT331_Công nghệ DOT Net (3) 6.0 C
64 DBD321_Cơ sở dữ liệu phân tán (2) 6.1 C
65 GTC111_Giáo dục thể chất 1 (Điền kinh) (1) 5.6 C
66 GTC112_Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) (1) 6.1 C
67 ITP321_Quản lý dự án CNTT (2) 6.1 C
68 IMP221_Xử lý ảnh (2) 5.8 C
69 MMD331_Multimedia (3) 6.9 C
70 DTM321_Khai phá dữ liệu (2) 7.6 B
71 SSK221_Kỹ năng mềm (2) 7.2 B
72 KLT333_Kỹ thuật lập trình nâng cao (3) 7.4 B
73 GTC113_Giáo dục thể chất 3 (Bóng rổ) (1) 7.3 B
74 PML121_Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 1 (2) 7.2 B
75 HCM121_Tư tưởng Hồ Chí Minh (2) 8.0 B
76 VCP131_Đường lối cách mạng của Đảng CSVN (3) 8.1 B
77 SPP431_Thực tập chuyên ngành (3) 8.3 B
78 PML132_Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 2 (3) 8.2 B
79 ENG131_Anh văn 1 (3) 7.4 B
80 FOL121_Pháp luật đại cương (2) 7.3 B
81 MIS431_Hệ thống giám sát mạng (3) 7.8 B