Home Students

CHI TIẾT SINH VIÊN Hoàng Vũ Thanh Thủy

class: LỚP: HTTT_K12A

Mã sinh viên: DTC135D4801040007

Họ đệm: Hoàng Vũ Thanh

Tên: Thủy

Ngày sinh: 30/03/1995

Tổng số Tín Chỉ: 155

Số Tín Chỉ Tính Điểm: 151

Số Tín Chỉ Tích Lũy: 151

ĐTBC HỆ 10: 8.039999999999999

ĐTBC HỆ 4: 3.26

Số HP không đạt: 0

Số TC không đạt: 0

STT Môn học Điểm số Điểm chữ
1 OPJ231_Lập trình hướng đối tượng với Java (3) Chưa học hoặc Không phải học
2 ENG136_Anh văn 3 (3) Chưa học hoặc Không phải học
3 DOT331_Công nghệ DOT Net (3) Chưa học hoặc Không phải học
4 GTC112_Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) (1) 5.2 D
5 PHY122_Vật lý 2 (2) 5.3 D
6 GTC113_Giáo dục thể chất 3 (Bóng rổ) (1) 5.3 D
7 GTC111_Giáo dục thể chất 1 (Điền kinh) (1) 5.5 C
8 GTC114_Giáo dục thể chất 4 (Bóng đá) (1) 6.6 C
9 DEM231_Toán học rời rạc (3) 6.0 C
10 VCP131_Đường lối cách mạng của Đảng CSVN (3) 5.5 C
11 INT221_Lý thuyết thông tin (2) 6.8 C
12 MAT132_Toán cao cấp 2 (3) 6.7 C
13 EIT322_Anh văn chuyên ngành 2 (2) 6.8 C
14 HCM121_Tư tưởng Hồ Chí Minh (2) 6.8 C
15 DSA231_Cấu trúc dữ liệu và thuật toán (3) 5.6 C
16 MAL231_Vi xử lý - Hợp ngữ (3) 6.8 C
17 GIS131_Tin học đại cương (3) 5.6 C
18 PML132_Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 2 (3) 5.7 C
19 OOP231_Lập trình hướng đối tượng (3) 7.7 B
20 FLA221_Ngôn ngữ hình thức và Otomat (2) 8.2 B
21 MMD331_Multimedia (3) 8.3 B
22 COT321_Kỹ thuật truyền tin (2) 8.0 B
23 POS221_Nguyên lý các hệ điều hành (2) 7.2 B
24 PML121_Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 1 (2) 7.9 B
25 FOL121_Pháp luật đại cương (2) 7.7 B
26 ITP321_Quản lý dự án CNTT (2) 7.1 B
27 STP231_Lập trình có cấu trúc (3) 7.6 B
28 OSD331_Phát triển phần mềm mã nguồn mở (3) 8.1 B
29 ELE131_Kỹ thuật điện tử (3) 8.4 B
30 ARI221_Trí tuệ nhân tạo (2) 8.2 B
31 PRS221_Xác suất thống kê (2) 7.6 B
32 MAT141_Toán cao cấp 1 (4) 8.1 B
33 CTH332_Các chuẩn tin học trong y tế (3) 7.5 B
34 DMS231_Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (3) 7.6 B
35 PHY131_Vật lý 1 (3) 7.3 B
36 DBD321_Cơ sở dữ liệu phân tán (2) 8.0 B
37 DAT221_Cơ sở dữ liệu 1 (2) 7.2 B
38 ELC321_Thương mại điện tử (2) 7.5 B
39 HCI221_Giao diện người máy (2) 8.3 B
40 SPP431_Thực tập chuyên ngành (3) 8.5 A
41 BAP421_Thực tập cơ sở (2) 9.0 A
42 MAT123_Toán cao cấp 3 (2) 9.5 A
43 GRP451_Thực tập tốt nghiệp (5) 9.2 A
44 OAD232_Phân tích thiết kế hướng đối tượng (3) 8.6 A
45 VNP121_Tiếng Việt thực hành (2) 9.3 A
46 EIT321_Anh văn chuyên ngành 1 (2) 9.2 A
47 VRP431_Lập trình mô phỏng thế giới thực (3) 9.4 A
48 ADS231_Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (3) 9.6 A
49 DSS331_Hệ hỗ trợ quyết định (3) 9.4 A
50 ENG131_Anh văn 1 (3) 8.7 A
51 ENG132_Anh văn 2 (3) 8.8 A
52 ENG123_Anh văn 3 (2) 8.5 A
53 SOE221_Công nghệ phần mềm (2) 8.9 A
54 DMM331_Cơ sở dữ liệu đa phương tiện (3) 8.6 A
55 CPG321_Đồ họa máy tính (2) 9.9 A
56 FAM332_Facebook marketing (3) 8.5 A
57 GIS321_Hệ thống thông tin địa lý (GIS) (2) 9.5 A
58 WAD331_Phát triển các ứng dụng Web (3) 8.6 A
59 CHE131_Hoá đại cương (3) 9.1 A
60 DTM321_Khai phá dữ liệu (2) 9.9 A
61 COA221_Kiến trúc máy tính (2) 8.9 A
62 SSK221_Kỹ năng mềm (2) 8.8 A
63 ASD331_Lập trình ứng dụng (3) 8.7 A
64 CON131_Mạng máy tính (3) 8.5 A
65 MAL421_Máy học (2) 9.2 A
66 IMP221_Xử lý ảnh (2) 9.3 A