Home Students

CHI TIẾT SINH VIÊN Phùng Hữu Khánh

class: LỚP: KTPM_K12B

Mã sinh viên: DTC135D4801030200

Họ đệm: Phùng Hữu

Tên: Khánh

Ngày sinh: 08/08/1995

Tổng số Tín Chỉ: 155

Số Tín Chỉ Tính Điểm: 151

Số Tín Chỉ Tích Lũy: 149

ĐTBC HỆ 10: 6.32

ĐTBC HỆ 4: 2.17

Số HP không đạt: 1

Số TC không đạt: 2

STT Môn học Điểm số Điểm chữ
1 OPJ231_Lập trình hướng đối tượng với Java (3) Chưa học hoặc Không phải học
2 APA331_Ứng dụng thuật toán (3) Chưa học hoặc Không phải học
3 CPG321_Đồ họa máy tính (2) 2.1 F
4 MAL231_Vi xử lý - Hợp ngữ (3) 4.6 D
5 PRM321_Phương pháp luận lập trình (2) 4.7 D
6 AJP331_Lập trình java nâng cao (3) 4.6 D
7 CHE131_Hoá đại cương (3) 4.0 D
8 CON131_Mạng máy tính (3) 4.2 D
9 EIT322_Anh văn chuyên ngành 2 (2) 5.4 D
10 GTC113_Giáo dục thể chất 3 (Bóng rổ) (1) 4.9 D
11 MPA331_Phát triển phần mềm trên thiết bị DĐ (3) 4.8 D
12 COT321_Kỹ thuật truyền tin (2) 4.4 D
13 VCP131_Đường lối cách mạng của Đảng CSVN (3) 4.3 D
14 DAT221_Cơ sở dữ liệu 1 (2) 5.1 D
15 DOT331_Công nghệ DOT Net (3) 4.8 D
16 MAT132_Toán cao cấp 2 (3) 4.3 D
17 ITP321_Quản lý dự án CNTT (2) 5.8 C
18 PHY131_Vật lý 1 (3) 5.9 C
19 AMS321_Phân tích và quản lý yêu cầu (2) 5.8 C
20 POS221_Nguyên lý các hệ điều hành (2) 6.2 C
21 VNP121_Tiếng Việt thực hành (2) 5.6 C
22 GIS131_Tin học đại cương (3) 6.5 C
23 INT221_Lý thuyết thông tin (2) 6.8 C
24 MAT123_Toán cao cấp 3 (2) 6.1 C
25 DEM231_Toán học rời rạc (3) 5.8 C
26 EIT321_Anh văn chuyên ngành 1 (2) 5.5 C
27 OOP231_Lập trình hướng đối tượng (3) 5.9 C
28 STP231_Lập trình có cấu trúc (3) 5.7 C
29 CCS231_An toàn và bảo mật thông tin (3) 5.8 C
30 ELE131_Kỹ thuật điện tử (3) 6.7 C
31 SOE221_Công nghệ phần mềm (2) 6.7 C
32 ENG131_Anh văn 1 (3) 6.5 C
33 SYS321_Các hệ thống nhúng (2) 6.2 C
34 DSA231_Cấu trúc dữ liệu và thuật toán (3) 6.0 C
35 CTH333_Chuẩn tin học y tế và ứng dụng (3) 6.5 C
36 INC221_Chương trình dịch (2) 6.5 C
37 FOS321_Đặc tả hình thức (2) 6.2 C
38 COA221_Kiến trúc máy tính (2) 5.7 C
39 SAM432_Kiến trúc phần mềm (3) 5.7 C
40 SOV331_Kiểm chứng phần mềm (3) 6.2 C
41 GIS321_Hệ thống thông tin địa lý (GIS) (2) 6.1 C
42 GTC114_Giáo dục thể chất 4 (Bóng đá) (1) 5.6 C
43 DMS231_Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (3) 6.0 C
44 GTC112_Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) (1) 7.0 B
45 PML121_Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 1 (2) 8.1 B
46 PRS221_Xác suất thống kê (2) 8.4 B
47 PHY122_Vật lý 2 (2) 7.7 B
48 ENG132_Anh văn 2 (3) 7.2 B
49 MAT141_Toán cao cấp 1 (4) 7.3 B
50 BAP421_Thực tập cơ sở (2) 8.2 B
51 SPP431_Thực tập chuyên ngành (3) 8.2 B
52 IDS331_Thiết kế giao diện phần mềm (3) 7.1 B
53 SSK221_Kỹ năng mềm (2) 8.1 B
54 FAM332_Facebook marketing (3) 7.2 B
55 OAD232_Phân tích thiết kế hướng đối tượng (3) 7.0 B
56 ADS231_Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (3) 8.0 B
57 GTC111_Giáo dục thể chất 1 (Điền kinh) (1) 7.3 B
58 OSD331_Phát triển phần mềm mã nguồn mở (3) 8.1 B
59 FOL121_Pháp luật đại cương (2) 7.9 B
60 PML132_Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 2 (3) 7.3 B
61 XTA331_XML và ứng dụng (3) 7.5 B
62 GRP451_Thực tập tốt nghiệp (5) 8.8 A
63 ENG123_Anh văn 3 (2) 8.5 A
64 HCM121_Tư tưởng Hồ Chí Minh (2) 8.8 A