Home Students

CHI TIẾT SINH VIÊN Hoàng Văn Nam

class: LỚP: KTPM_K12B

Mã sinh viên: DTC135D4801030115

Họ đệm: Hoàng Văn

Tên: Nam

Ngày sinh: 29/11/1995

Tổng số Tín Chỉ: 151

Số Tín Chỉ Tính Điểm: 147

Số Tín Chỉ Tích Lũy: 142

ĐTBC HỆ 10: 5.52

ĐTBC HỆ 4: 1.61

Số HP không đạt: 4

Số TC không đạt: 7

STT Môn học Điểm số Điểm chữ
1 OPJ231_Lập trình hướng đối tượng với Java (3) Chưa học hoặc Không phải học
2 HCM121_Tư tưởng Hồ Chí Minh (2) Chưa học hoặc Không phải học
3 POS221_Nguyên lý các hệ điều hành (2) Chưa học hoặc Không phải học
4 APA331_Ứng dụng thuật toán (3) Chưa học hoặc Không phải học
5 AMS321_Phân tích và quản lý yêu cầu (2) 3.7 F
6 GTC113_Giáo dục thể chất 3 (Bóng rổ) (1) 2.5 F
7 VCP131_Đường lối cách mạng của Đảng CSVN (3) 0.0 F
8 GTC114_Giáo dục thể chất 4 (Bóng đá) (1) 2.9 F
9 CTH333_Chuẩn tin học y tế và ứng dụng (3) 4.4 D
10 INC221_Chương trình dịch (2) 4.8 D
11 ADS231_Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (3) 5.2 D
12 PRS221_Xác suất thống kê (2) 4.6 D
13 ENG131_Anh văn 1 (3) 4.2 D
14 CON131_Mạng máy tính (3) 5.2 D
15 AJP331_Lập trình java nâng cao (3) 4.3 D
16 EIT321_Anh văn chuyên ngành 1 (2) 4.9 D
17 OOP231_Lập trình hướng đối tượng (3) 4.6 D
18 STP231_Lập trình có cấu trúc (3) 4.2 D
19 COT321_Kỹ thuật truyền tin (2) 4.6 D
20 ELE131_Kỹ thuật điện tử (3) 4.4 D
21 MAL231_Vi xử lý - Hợp ngữ (3) 4.0 D
22 PRM321_Phương pháp luận lập trình (2) 5.1 D
23 COA221_Kiến trúc máy tính (2) 5.4 D
24 ITP321_Quản lý dự án CNTT (2) 5.0 D
25 CHE131_Hoá đại cương (3) 4.6 D
26 GIS131_Tin học đại cương (3) 5.4 D
27 MPA331_Phát triển phần mềm trên thiết bị DĐ (3) 4.6 D
28 ENG123_Anh văn 3 (2) 5.3 D
29 MAT132_Toán cao cấp 2 (3) 4.2 D
30 MAT123_Toán cao cấp 3 (2) 4.5 D
31 SYS321_Các hệ thống nhúng (2) 5.2 D
32 DEM231_Toán học rời rạc (3) 5.3 D
33 FOS321_Đặc tả hình thức (2) 4.5 D
34 DOT331_Công nghệ DOT Net (3) 4.4 D
35 PML132_Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 2 (3) 5.1 D
36 IDS331_Thiết kế giao diện phần mềm (3) 6.1 C
37 MAT141_Toán cao cấp 1 (4) 5.8 C
38 OAD232_Phân tích thiết kế hướng đối tượng (3) 6.2 C
39 PHY122_Vật lý 2 (2) 6.4 C
40 PHY131_Vật lý 1 (3) 5.6 C
41 CCS231_An toàn và bảo mật thông tin (3) 5.8 C
42 OSD331_Phát triển phần mềm mã nguồn mở (3) 5.9 C
43 CPG321_Đồ họa máy tính (2) 6.0 C
44 EIT322_Anh văn chuyên ngành 2 (2) 5.6 C
45 INT221_Lý thuyết thông tin (2) 6.1 C
46 SSK221_Kỹ năng mềm (2) 6.8 C
47 SAM432_Kiến trúc phần mềm (3) 6.0 C
48 SOV331_Kiểm chứng phần mềm (3) 6.0 C
49 ENG132_Anh văn 2 (3) 6.8 C
50 DSA231_Cấu trúc dữ liệu và thuật toán (3) 6.0 C
51 SOE221_Công nghệ phần mềm (2) 5.6 C
52 DAT221_Cơ sở dữ liệu 1 (2) 5.5 C
53 FOL121_Pháp luật đại cương (2) 6.0 C
54 DMS231_Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (3) 6.8 C
55 GTC112_Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) (1) 6.0 C
56 GTC111_Giáo dục thể chất 1 (Điền kinh) (1) 6.9 C
57 FAM332_Facebook marketing (3) 6.3 C
58 VNP121_Tiếng Việt thực hành (2) 7.4 B
59 GRP451_Thực tập tốt nghiệp (5) 8.3 B
60 BAP421_Thực tập cơ sở (2) 8.4 B
61 GIS321_Hệ thống thông tin địa lý (GIS) (2) 7.7 B
62 PML121_Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 1 (2) 7.4 B
63 XTA331_XML và ứng dụng (3) 7.8 B
64 SPP431_Thực tập chuyên ngành (3) 8.5 A