Home Students

CHI TIẾT SINH VIÊN La Tuấn Anh

class: LỚP: KTPM_K12B

Mã sinh viên: DTC135D4801030080

Họ đệm: La Tuấn

Tên: Anh

Ngày sinh: 01/11/1994

Tổng số Tín Chỉ: 153

Số Tín Chỉ Tính Điểm: 149

Số Tín Chỉ Tích Lũy: 117

ĐTBC HỆ 10: 5.28

ĐTBC HỆ 4: 1.47

Số HP không đạt: 15

Số TC không đạt: 35

STT Môn học Điểm số Điểm chữ
1 OPJ231_Lập trình hướng đối tượng với Java (3) Chưa học hoặc Không phải học
2 VNP121_Tiếng Việt thực hành (2) Chưa học hoặc Không phải học
3 APA331_Ứng dụng thuật toán (3) Chưa học hoặc Không phải học
4 VCP131_Đường lối cách mạng của Đảng CSVN (3) 3.0 F
5 PRS221_Xác suất thống kê (2) 3.4 F
6 MAL231_Vi xử lý - Hợp ngữ (3) 3.9 F
7 PRM321_Phương pháp luận lập trình (2) 3.1 F
8 MPA331_Phát triển phần mềm trên thiết bị DĐ (3) 3.9 F
9 POS221_Nguyên lý các hệ điều hành (2) 3.5 F
10 OOP231_Lập trình hướng đối tượng (3) 3.3 F
11 CHE131_Hoá đại cương (3) 3.6 F
12 GTC114_Giáo dục thể chất 4 (Bóng đá) (1) 0.6 F
13 GTC112_Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) (1) 0.0 F
14 GTC111_Giáo dục thể chất 1 (Điền kinh) (1) 1.8 F
15 XTA331_XML và ứng dụng (3) 3.5 F
16 CPG321_Đồ họa máy tính (2) 1.9 F
17 DSA231_Cấu trúc dữ liệu và thuật toán (3) 3.2 F
18 DOT331_Công nghệ DOT Net (3) 0.9 F
19 OSD331_Phát triển phần mềm mã nguồn mở (3) 4.6 D
20 ADS231_Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (3) 4.8 D
21 AMS321_Phân tích và quản lý yêu cầu (2) 5.4 D
22 ITP321_Quản lý dự án CNTT (2) 5.4 D
23 INT221_Lý thuyết thông tin (2) 5.4 D
24 AJP331_Lập trình java nâng cao (3) 4.9 D
25 IDS331_Thiết kế giao diện phần mềm (3) 5.2 D
26 INC221_Chương trình dịch (2) 5.0 D
27 STP231_Lập trình có cấu trúc (3) 4.9 D
28 MAT141_Toán cao cấp 1 (4) 4.3 D
29 COA221_Kiến trúc máy tính (2) 5.0 D
30 DEM231_Toán học rời rạc (3) 5.1 D
31 DMS231_Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (3) 4.9 D
32 SOE221_Công nghệ phần mềm (2) 4.4 D
33 PHY131_Vật lý 1 (3) 4.4 D
34 PHY122_Vật lý 2 (2) 4.6 D
35 EIT322_Anh văn chuyên ngành 2 (2) 4.7 D
36 SYS321_Các hệ thống nhúng (2) 4.6 D
37 MAT132_Toán cao cấp 2 (3) 5.5 C
38 GIS131_Tin học đại cương (3) 6.1 C
39 MAT123_Toán cao cấp 3 (2) 5.9 C
40 HCM121_Tư tưởng Hồ Chí Minh (2) 5.5 C
41 OAD232_Phân tích thiết kế hướng đối tượng (3) 5.5 C
42 PML132_Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 2 (3) 6.1 C
43 FOL121_Pháp luật đại cương (2) 5.9 C
44 ELE131_Kỹ thuật điện tử (3) 6.1 C
45 FOS321_Đặc tả hình thức (2) 5.7 C
46 DAT221_Cơ sở dữ liệu 1 (2) 5.7 C
47 GTC113_Giáo dục thể chất 3 (Bóng rổ) (1) 5.8 C
48 GIS321_Hệ thống thông tin địa lý (GIS) (2) 5.9 C
49 SOV331_Kiểm chứng phần mềm (3) 6.1 C
50 SAM432_Kiến trúc phần mềm (3) 5.9 C
51 COT321_Kỹ thuật truyền tin (2) 6.1 C
52 EIT321_Anh văn chuyên ngành 1 (2) 5.6 C
53 CON131_Mạng máy tính (3) 5.5 C
54 CTH333_Chuẩn tin học y tế và ứng dụng (3) 5.8 C
55 CCS231_An toàn và bảo mật thông tin (3) 5.9 C
56 GRP451_Thực tập tốt nghiệp (5) 7.5 B
57 ENG132_Anh văn 2 (3) 7.0 B
58 FAM332_Facebook marketing (3) 7.5 B
59 BAP421_Thực tập cơ sở (2) 7.0 B
60 SSK221_Kỹ năng mềm (2) 7.0 B
61 ENG123_Anh văn 3 (2) 8.4 B
62 PML121_Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 1 (2) 7.8 B
63 SPP431_Thực tập chuyên ngành (3) 8.7 A
64 ENG131_Anh văn 1 (3) 9.5 A