Home Students

CHI TIẾT SINH VIÊN La Đức Anh

class: LỚP: TT&MMT_K12A

Mã sinh viên: DTC135D4801020001

Họ đệm: La Đức

Tên: Anh

Ngày sinh: 03/01/1994

Tổng số Tín Chỉ: 144

Số Tín Chỉ Tính Điểm: 140

Số Tín Chỉ Tích Lũy: 124

ĐTBC HỆ 10: 5.78

ĐTBC HỆ 4: 1.84

Số HP không đạt: 6

Số TC không đạt: 16

STT Môn học Điểm số Điểm chữ
1 IMP221_Xử lý ảnh (2) Chưa học hoặc Không phải học
2 WED331_Thiết kế web (3) Chưa học hoặc Không phải học
3 STP221_Lập trình có cấu trúc (2) Chưa học hoặc Không phải học
4 CCS221_An toàn và bảo mật thông tin (2) Chưa học hoặc Không phải học
5 VBA421_Kỹ thuật lập trình VBA (2) Chưa học hoặc Không phải học
6 CNM331_Mạng truyền thông và di động (3) Chưa học hoặc Không phải học
7 MLP151_Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin (5) Chưa học hoặc Không phải học
8 CHE121_Hoá đại cương (2) Chưa học hoặc Không phải học
9 HDB121_Hóa DB (2) Chưa học hoặc Không phải học
10 DIS331_Hệ thống tin học phân tán (3) Chưa học hoặc Không phải học
11 ITP321_Quản lý dự án CNTT (2) Chưa học hoặc Không phải học
12 SYM421_Quản trị hệ thống (2) Chưa học hoặc Không phải học
13 NSM331_Quản trị và an ninh mạng (3) Chưa học hoặc Không phải học
14 LAN421_Thiết kế mạng LAN (2) Chưa học hoặc Không phải học
15 DEW231_Thiết kế phát triển website (3) Chưa học hoặc Không phải học
16 CDN421_Thiết bị truyền thông và mạng (2) Chưa học hoặc Không phải học
17 ENG136_Anh văn 3 (3) Chưa học hoặc Không phải học
18 TDB131_Toán DB (3) Chưa học hoặc Không phải học
19 SOE221_Công nghệ phần mềm (2) Chưa học hoặc Không phải học
20 DEM231_Toán học rời rạc (3) Chưa học hoặc Không phải học
21 PHY132_Vật lý 2 (3) Chưa học hoặc Không phải học
22 SNT331_Công nghệ mạng chuyển mạch (3) Chưa học hoặc Không phải học
23 VDB121_Vật lý DB (2) Chưa học hoặc Không phải học
24 ARI221_Trí tuệ nhân tạo (2) Chưa học hoặc Không phải học
25 MCS321_Bảo trì hệ thống máy tính (2) Chưa học hoặc Không phải học
26 OOP231_Lập trình hướng đối tượng (3) 3.3 F
27 PHY122_Vật lý 2 (2) 3.6 F
28 ANE331_Phát triển ứng dụng trên môi trường mạng (3) 1.2 F
29 NOS221_Hệ điều hành mạng (2) 3.6 F
30 ADM331_Phát triển ứng dụng trong điện toán di động (3) 3.9 F
31 TPR331_Lập trình truyền thông (3) 0.2 F
32 MAT141_Toán cao cấp 1 (4) 5.2 D
33 FOL121_Pháp luật đại cương (2) 5.1 D
34 PML121_Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 1 (2) 4.1 D
35 POS221_Nguyên lý các hệ điều hành (2) 4.0 D
36 PHY131_Vật lý 1 (3) 4.6 D
37 INT221_Lý thuyết thông tin (2) 5.3 D
38 MAL231_Vi xử lý - Hợp ngữ (3) 4.2 D
39 GIS131_Tin học đại cương (3) 4.9 D
40 CON131_Mạng máy tính (3) 5.2 D
41 STP231_Lập trình có cấu trúc (3) 5.2 D
42 COA221_Kiến trúc máy tính (2) 4.8 D
43 GTC114_Giáo dục thể chất 4 (Bóng đá) (1) 4.7 D
44 DMS231_Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (3) 5.1 D
45 DAT221_Cơ sở dữ liệu 1 (2) 5.0 D
46 NTC321_Công nghệ mới trong truyền thông và mạng máy tính (2) 5.1 D
47 ENG132_Anh văn 2 (3) 4.0 D
48 ENG131_Anh văn 1 (3) 5.2 D
49 ELE131_Kỹ thuật điện tử (3) 4.6 D
50 EIT322_Anh văn chuyên ngành 2 (2) 4.1 D
51 COT321_Kỹ thuật truyền tin (2) 4.3 D
52 DSA231_Cấu trúc dữ liệu và thuật toán (3) 6.0 C
53 IND331_Thiết kế mạng intranet (3) 5.8 C
54 TND331_Công nghệ và thiết bị mạng (3) 5.7 C
55 MAT123_Toán cao cấp 3 (2) 5.6 C
56 VNP121_Tiếng Việt thực hành (2) 5.7 C
57 BAP421_Thực tập cơ sở (2) 6.0 C
58 CPG321_Đồ họa máy tính (2) 6.9 C
59 GTC112_Giáo dục thể chất 2 (Bóng chuyền) (1) 6.7 C
60 ADS231_Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (3) 6.7 C
61 NGN321_Mạng thế hệ mới (2) 6.3 C
62 SSK221_Kỹ năng mềm (2) 6.2 C
63 ISE222_Nhập môn công nghệ phần mềm (2) 6.1 C
64 PML132_Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 2 (3) 6.4 C
65 NES331_An ninh mạng (3) 6.4 C
66 GTC113_Giáo dục thể chất 3 (Bóng rổ) (1) 5.9 C
67 IWT221_Internet và công nghệ web (2) 7.2 B
68 VCP131_Đường lối cách mạng của Đảng CSVN (3) 7.4 B
69 PRS221_Xác suất thống kê (2) 7.7 B
70 MAT132_Toán cao cấp 2 (3) 7.4 B
71 CHE131_Hoá đại cương (3) 7.1 B
72 GTC111_Giáo dục thể chất 1 (Điền kinh) (1) 7.2 B
73 NEM331_Quản trị mạng (3) 7.2 B
74 DMW321_Khai phá dữ liệu web (2) 7.8 B
75 MFT321_Truyền thông đa phương tiện (2) 7.3 B
76 PAN331_Đánh giá hiệu năng mạng (3) 8.1 B
77 FRW231_Tường lửa (3) 7.5 B
78 ENG123_Anh văn 3 (2) 8.4 B
79 EIT321_Anh văn chuyên ngành 1 (2) 8.5 A
80 GRP451_Thực tập tốt nghiệp (5) 8.5 A
81 SPP431_Thực tập chuyên ngành (3) 8.5 A
82 MIS431_Hệ thống giám sát mạng (3) 8.7 A
83 HCM121_Tư tưởng Hồ Chí Minh (2) 8.7 A